Visie

NFU Visie en e-health Roadmap
In dit programmathema willen de 8 umc’s met een omvattende visie de mogelijkheden, beperkingen en risico’s van de digitalisering in de gezondheidszorg (incl. onderzoek, onderwijs en innovatie) in kaart brengen en deze vertalen naar een concreet actieplan. Het is daarbij van belang niet te verdwalen in het landschap van innovaties, digitale ontwikkelingen en initiatieven. Daarnaast moet de blik open zijn naar belangwekkende initiatieven die NFU, umc’s , algemene ziekenhuizen en andere zorginstellingen weten te verbinden. In het programma stelt ieder umc daarom een Roadmap op naar vergelijkbaar model; waarin een validatie- en implementatieproces is opgenomen. In deze eigen umc Roadmaps wordt een duidelijke visie gegeven welke volgens generiek SMART model worden opgesteld. Dit, om de optimale condities en voorwaarden voor ontwikkeling, validatie, implementatie en toepassing van e-health in de zorg te waarborgen; en de diverse Roadmaps goed te kunnen uitlezen. Op basis van deze 8 Roadmaps wordt vervolgens -volgens hetzelfde format- een overkoepelende NFU e-health Roadmap opgesteld. In deze NFU e-health Roadmap wordt gesteld waar de overkoepelende knelpunten liggen, waaraan in samenwerking gewerkt wordt, en op welke projecten binnen de NFU én NFU overstijgend verdere samenwerking vereist c.q. gewenst is. Deze overkoepelende NFU Roadmap geeft richting aan de activiteiten binnen de looptijd van het Citrienfonds en dient als onderlegger voor selectie en initiatiefondersteuning voor het BrainLab en in de e-health werkplaats. Tevens is de overkoepelende Roadmap het kompas voor de programmathema’s ‘digitale verbondenheid’ en ‘digitale interactie’.
 

Doelstelling
Met een overkoepelende visie en bijpassende NFU -health Roadmap ter concrete uitwerking wordt richting geven aan digitalisering ten aanzien van gezondheidszorg onderzoek, onderwijs en innovatie. Op deze wijze wordt verhelderd welke mogelijkheden er zijn op het gebied van e-health. Door kennisdeling wordt het voor patiënten helderder welke valide mogelijkheden er zijn op het gebied van e-health in de individuele situatie. Deze visie draagt tevens bij aan de betrokkenheid en het vertrouwen van zorgprofessionals en zorgaanbieders. Tevens wordt gewaakt voor versnippering van initiatieven terwijl kansrijke innovaties binnen de umc’s  en waar mogelijk umc overstijgend, beter worden geborgd.

Projecten