ReValidate! -online

Samenvatting

Het doel is de ontwikkeling en validatie van een sociaal revalidatieplatform 'ReValidate-online', met als doelgroep patiënten die moeten revalideren na een polsfractuur  en die hiervoor de game "ReValidate!' aangeboden krijgen.


Door middel van het betrekken van het sociale netwerk bij de revalidatie van patiënten -middels een nieuw te bouwen online sociaal platform-  willen we de therapietrouw van deze patiënten verder verhogen. Het onderzoek zal worden uitgevoerd in het AMC en ziekenhuizen uit de regio, alsmede fysiotherapiepraktijken in de regio Amsterdam.

Tags

Marlies schijvenSociaal netwerkSerious gamingRevalidatiePolsRiëtte meijerRevalidateTherapietrouw

Achtergrond

Polsbreuken behoren tot één van de vaakst voorkomende letsels op de spoedeisende hulp. Om na een polsbreuk de bewegingsvrijheid in het aangedane gewricht terug te krijgen, zijn oefeningen noodzakelijk. Ondanks de hoge incidentie van dit letsel is er geen ‘gouden standaard’ voor oefentherapie, en is de therapietrouw bij een dergelijk oefenprogramma doorgaans erg laag.

Het ReValidate! spel heeft als doel om patiënten te ondersteunen bij de revalidatie van hun polsfractuur. Dit spel wordt gespeeld op de smartphone of tablet van de patiënt en wordt aangestuurd door middel van een bewegingssensor. We verwachten dat de revalidatie hierdoor niet alleen leuker zal worden, maar ook dat patiënten gemotiveerder zullen zijn, waardoor de uitkomsten van de behandeling zullen verbeteren.

Doelstelling

Ontwikkeling en validatie van een online sociaal netwerk, gekoppeld aan de ReValidate!-game voor polsrevalidatie: een serious game die door de patiënt gespeeld wordt op de eigen smartphone/tablet en aangestuurd wordt met een wearable bewegingssensor. Patiënten nodigen hun eigen sociale netwerk uit voor ondersteuning, en kunnen via het platform in contact komen met medepatiënten. Effecten van dit online sociale netwerk zullen door middel van een observationeel onderzoek worden ge-evalueerd.

Onderzoeksopzet

Het project wordt opgeleverd in de vorm van een webplatform, gekoppeld aan de serious game ReValidate! Hiernaast wordt een observationeel onderzoek gedaan (d.m.v. gevalideerde vragenlijsten) naar tevredenheid en therapietrouw van revaliderende patiënten die gebruik maken van het platform. Het budget wordt besteed aan platform-ontwikkeling en aanstelling van een (arts-)onderzoeker.

Beoogde resultaat

Niet eerder werd een online sociaal netwerk gekoppeld aan een serious game ter ondersteuning van patiëntenzorg. Gedurende de ontwikkeling worden patiënten, mantelzorgers / sociale omgeving en zorgverleners actief betrokken. We verwachten in het eerste jaar het platform te kunnen ontwerpen en te bouwen, om ons het tweede jaar te kunnen toeleggen op klinische tests en implementatie.

 

ReValidate!-online versterkt het thema e-Health van de NFU, door de ontwikkeling van een laagdrempelig toegankelijk platform voor revalidatie bij polsklachten. Patiënten krijgen hierdoor weer een grotere regierol over hun eigen behandeling. Publicaties over het project komen in gangbare media én wetenschappelijke publicaties. Hiernaast wordt actief samengewerkt met het bedrijfsleven.

Planning

In Q1-2 2017 voorbereiding van het project, in Q2-3 verkenning en toespitsing van de doelgroep. In Q4-2017 toevoeging van een prototype van het platform in het bestaande spel. Vanaf Q1 2018 verrichten pilot studie, waarna vanaf Q2-4 2018 analyse en publicatie van resultaten, opschaling en implementatie in meerdere ziekenhuizen, fysiotherapiepraktijken en revalidatiecentra.

Resultaten

Het beoogde eindresultaat is een webplatform, gekoppeld aan de serious game ReValidate!, waarvan de face-validatie getest is middels observationeel onderzoek. De game is klaar voor een klinische trial waarvoor beoogd wordt dat deze plaats zal vinden in meerdere ziekenhuizen/fysiotherapiepraktijken/revalidatiecentra.

Het webplatform is in eerste versie opgeleverd en wordt gebruikt onder patiënten. Het platform wordt op effectiviteit en meerwaarde getest in lopend onderzoek. De resultaten hiervan qua inzichten en functionaliteit zullen worden gebruikt in een volgende versie van het platform.

Volgend uit onderzoek in de doelgroep-verkenning zijn de volgende inzichten:

  • wanneer het spel onder vergoede zorg valt, zal 53% van de patiënten het online webplatform met spel, al dan niet in combinatie met fysiotherapie, verkiezen bóven alleen reguliere fysiotherapie of zelfstandige revalidatie.
  • van de ondervraagde patiënten prefereert 40% het spel boven zelfstandige, ongesuperviseerde revalidatie (32% is neutraal).
  • daarnaast prefereert 32% van patiënten het spel boven reguliere fysiotherapie (28% is neutraal).

In de pilotstudie hebben we 8 patiënten geïncludeerd, welke het platform in samenwerking met hun naasten, gedurende hun revalidatie hebben getest.

Gebruikersevaluatie:

Uitkomsten van deze evaluatie laten zien dat de meerderheid van deze patiënten gelooft dat het online platform goede ondersteuning kan bieden bij game ‘revalidate’  in gebruik bij polsrevalidatie en dat ze het platform aan anderen zouden aanraden,. De evaluatie geeft ook weer dat de geteste patiëntengroep het online platform zelf maar weinig heeft gebruikt. Gemiddeld gebruikten patiënten het spel 1x per 3 dagen (variatie van dagelijks – wekelijks), over een periode van gemiddeld 18 dagen (variatie van 9 – 28 dagen). Het platform gebruikten ze wekelijks tot slechts een enkele keer.

71% vond het spel van meerwaarde voor polsrevalidatie (29% neutraal), 57% vond het platform een waardevolle toevoeging op het spel (29% neutraal, 14% oneens) en 29% vond het platform op zichzelf een waardevolle toevoeging voor polsrevalidatie (43% neutraal, 28% oneens).

De meerderheid van de deelnemers (1 oneens) verwacht niet dat het spel en platform hen een tijds- en/of kostenbesparing zal opleveren tov reguliere polsrevalidatie. 57% is het eens met de stelling ‘ik heb het platform niet nodig’, echter dezelfde patiënten geven aan het platform wel aan andere patiënten in een polsrevalidatie traject te zullen aanraden (29% neutraal, 14% oneens).

Uit open vragen en opmerkingen van patiënten volgt de mogelijke verklaring dat de geteste patiënten reeds in een zeer intensief-begeleid revalidatietraject zitten. Hierdoor hebben zij mogelijk minder profijt van extra ondersteuning door het platform dan patiënten die zelfstandig thuis revalideren. Ook kan het zo zijn dat de game zelf in gestelde behoefte voorziet, en er relatief weinig meerwaarde is van een online platform. 

Van alle deelnemende patiënten aan de pilotstudie, hebben 1-2 ‘naasten’ zich geregistreerd op het online platform. Hiervan zagen we weinig interactie. Verwacht wordt dat het gebruik van het platform verminderd werd doordat alle deelnemende patiënten reeds in een intensief pols-revalidatietraject zaten. De hypothese is dat deze interactie, en de behoefte aan ondersteuning via het platform, zal toenenemen wanneer het gevolgde revalidatietraject door patiënten minder intensief is, en er meer ‘zelfregulatie’  verwacht wordt van patiënten.

 

Security:

Security is getoetst in samenwerking met de Privacy Officer van het AMC. Er is een Data Protection Impact Assessment ingediend, welke is goedgekeurd en er zijn adviezen mbt de doorontwikkeling opgesteld.

              

Businesscase:

De businesscase is in verregaande ontwikkeling met samenwerkende zorgverzekeraars. Zij zijn in beraad over een investering, waarna patiënten het ReValidate!-spel zullen kunnen spelen als vervanging van reguliere polsfysiotherapie. Deze businesscase rekent op 1000 polspatiënten per jaar, die zullen gaan herstellen met behulp van het spel, waarna de investeringen binnen 2 jaar zullen zijn terugverdiend.

 

Verkenning uitbreiding doelgroep:

In overleg met fysiotherapeuten kan het spel worden uitgebreid voor andere aandoeningen. In deze ReValidate!-Online studie is het spel reeds getest in andere patiëntengroepen naast die met een distale radiusfractuur. Ook deze patiënten waardeerden het spel als positief en naar verwachting een effectieve ondersteuning tijdens revalidatie.

Filmpje