Citrien-1: Evidence Based E-health

In de periode van 2016-2018  (Citrien-1) richtte programma e-health zich op het vinden van (wetenschappelijk) bewijs voor de positieve bijdrage van e-health aan de Nederlandse gezondheidszorg.  Daarbij probeerde het synergie te creëren in het gefragmenteerde landschap van e-health. Om dit te bewerkstelligen werkten de umc’s samen met patiënten en hun naasten, zorgprofessionals, beleidsmakers, koepelorganisaties, zorginstellingen, bedrijven en financiers aan de realisatie van onderstaande 3 thema's.

NFU-visie en e-health roadmap
Het vormen van zowel een visie per umc als een overkoepelende NFU-visie. Centraal hierbij staat de vraag wat de gevolgen zijn van en welke kansen digitalisering biedt voor de gezondheidszorg, het wetenschappelijke onderzoek, het onderwijs voor professionals, innovatiekansen en de relatie tussen deze onderwerpen.

Digitale verbondenheid
Verbetering van de informatieuitwisseling tussen patiënt en zorgprofessionals was het uitgangspunt. Onderzocht werd hoe medische gegevens aan patiënten beschikbaar kunnen worden gesteld en/of hoe de interactie met de zorgverlener beter kan worden ondersteund. Ook werden voorwaarden in kaart gebracht voor doelmatige gegevensuitwisseling tussen zorginformatiesystemen en het persoonlijk gezondheidsdossier. Activiteiten zoals het hergebruik van zorginformatie bouwstenen, ‘best practices’ apps en onderzoek naar integratie van data vond plaats door het uitvoeren van voorbeeldprojecten die het thema ondersteunen in de volgende lijnen: ‘portaalverkenning’, ‘PGD Kader 2020’ ‘Integratie Data’ en ‘Digitaal Hergebruik’.

Digitale interactie
Verbetering van de digitale interactie tussen allen die betrokken zijn bij het organiseren, het faciliteren en het verlenen van integrale persoonsgerichte zorg stond centraal. Lopende initiatieven werden inzichtelijk gemaakt en bewezen ‘good practices’ werden vertaald naar praktische richtlijnen en handleidingen zodat deze gebruikt kunnen worden door het zorgnetwerk van de patiënt. Hierbij kwamen onderwerpen als ‘de patiënt als partner’, consumenten e-health, competentie en vaardigheidsontwikkeling aan de orde.

Met behulp van deze website is alle programmainformatie breed toegankelijk gemaakt.