Patiënt coach

Lessons learned

Samenvatting

Gezamenlijke besluitvorming en patiëntparticipatie in zorgproces neemt toe doordat 80% van de patiënten aan wie de patiëntprofielkaart wordt aangeboden op de longpoli LUMC de kaart en het daarmee samenhangende individueel zorgplan samen met hun zorgverlener gebruikt met een tevredenheidscijfer 8. Twintig huisartsen gebruiken het individueel zorgplan samen met de patiënt. 

Achtergrond

Behandel- en zelfmanagementdoelen zijn veelal geformuleerd vanuit perspectief van de zorgverlener en niet vanuit patiëntenperspectief en er ontbreekt een gestructureerde aanpak voor een individueel zorgplan geformuleerd vanuit patiëntenperspectief.

Doelstelling

 • Verder ontwikkelen van een digitale patiënt profielkaart als hulpmiddel om te komen tot een individueel zorgplan geformuleerd vanuit patiëntenperspectief
 • Generieke domeinen aangevuld met ziekte-specifieke elementen
 • Faciliteren van gezamenlijke besluitvorming
 • Gebaseerd op archetypes conform de Europese EN13606/OpenEHR standaard
  • OpenEHR: open domain-driven platform for developing flexible e-health systems (www.openEHR.org)


 

Onderzoeksopzet

Met betrekking tot de keuze voor de visualisatie van de profielkaart zijn er interviews gehouden met 13 patienten met verschillende chronische aandoeningen, 3 verpleegkundig specialisten en 6 klinisch psychologen/onderzoekers.

In samenwerking met de afdeling Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie van de UL is de profielkaart tijdens een focusgroepstudie door patienten beoordeeld.

Beoogde resultaat

 • op Europese EN13606/OpenEHR standaard gebaseerde archetypes voor patientprofielen / individueel zorgplan
 • ingebouwd in de webapplicatie PatientCoach:
  • trajectmodule voor uitnodigingen/herinneringen middels "Todo list"
  • push notifications in PatientCoach iOS app
 • grafische presentatie van domeinscores in een interactieve patiënt profielkaart voor patiënt en professional t.b.v. gezamenlijke besluitvorming
 • visueel geintegreerd in HiX
 • koppeling/definiering van terminologies aan OpenEHR archetypes t.b.v. uitwisseling met andere systemen
 • handleiding voor bespreking patiëntprofielkaart in een consult
 • rapport gebruikerservaring patiëntprofielkaart in relatie tot individueel zorgplan LUMC Zorgpad astma/COPD

Planning

 • Q1 2017:  Prototype PatientCoach platform geïntegreerd met OpenEHR database suite (Code24 B.V.) 
 • Q2-Q3 2017:  Keuze visualisatie domeinen: interviews met patiënten en zorgverleners m.b.t. visualisatie domeinen van meetinstrumenten
 • Q3 2017:  Meetinstrumenten vastgesteld
 • Q3-Q4 2017:  Bouw prototype patiënt profielkaart
 • Q4 2017 - Q1 2018:  Implementatie prototype patientprofielkaart
 • Q2 - Q3 2018:  Evaluatie prototype
 • Q2 - Q3 2018:  Eindproduct en rapportage

Resultaten

Tussentijdse resultaten (oktober 2017)

Het prototype van de visualisatie van de domeinen in de patiënt profielkaart is inmiddels in het PatientCoach systeem gerealiseerd en toegankelijk voor zowel patiënten als zorgverleners.

Patiënten kunnen inloggen via DigiD en zorgverleners binnen het LUMC via HiX.

Zorgverleners in de huisartsenpraktijken kunnen inloggen vanuit hun HIS via de linkbox van Zorgdomein, wanneer de praktijk een aansluiting op PatientCoach heeft.

De vragenlijsten zijn in PatientCoach door de patiënten in te vullen. Ook is de berekening van de domeinscores gerealiseerd.

 

Tussentijdse resultaten (oktober 2018)

Link naar PatientCoach

 

Rapportcijfer

In samenwerking met de afdeling Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie van de UL is de profielkaart door patienten beoordeeld.

Op de vraag: “Wat is uw algemene oordeel over de profielkaart?” gaven zij maar liefst een 8.7 als rapportcijfer.

 

Gebruiksinstructie profielkaart (Preconsult screening Gezondheid & leefstijl)
 

Stap 1

Voorafgaand aan het consult (preconsult) in kaart brengen van het functioneren van de patient en de leefstijl met behulp van een digitale vragenlijst.

Stap 2

Bespreken van de uitslag en het gezamenlijk vaststellen van behandeldoelen en vaststellen zorgplan.
Maak samen een plan met duidelijke en concrete acties om het gestelde doel te bereiken.
 

Stap 3

Monitoren van voortgang en regelmatig evalueren van behandeldoelen. Om voortgang ten opzichte van de behandeldoelen te evalueren, kan ervoor worden gekozen om een aantal domeinen van de PPK te monitoren.
 

Filmpjes