Digitale verbondenheid

Digitale verbondenheid
Dit programmathema omvat enerzijds activiteiten die de digitale verbinding met de patiënt moeten verbeteren en anderzijds activiteiten die beogen de digitale verbinding met relevante stakeholders te bevorderen. Interoperabiliteit is een belangrijke voorwaarde voor efficiënte gegevensuitwisseling en samenwerking bij het verlenen van integrale zorg. Informatie-uitwisseling bevordert transparantie, kostenbesparing en kwaliteitsverbetering. Voor het verbeteren van de interoperabiliteit is afstemming en een gezamenlijke aanpak met relevante partijen in de zorgketen van belang. Het gaat hierbij om aspecten kaart te brengen wat umc’s op dit terrein aan actieplannen hebben en daadwerkelijk doen, gezamenlijke doelstellingen te definiëren waar mogelijk en waar nodig, en waar mogelijk gezamenlijke vraagstukken m.bt. wet – en regelgeving op te pakken. Vanuit de werkplaats worden verkenning plaats naar condities voor herbruikbaarheid van innovaties in dit programmathema. Zowel herbruikbaarheid van apps en andere toepassingen als ‘best practices’; als herbruikbaarheid van onderdelen (bouwblokken) van apps en deze toepassingen zijn van belang om verbondenheid en optimalisatie van e-health beter te ondersteunen en doelmatigheid te bevorderen.
Umc’s kunnen een bijdrage leveren aan het opbouwen, organiseren en coördineren van deze regionale netwerken ter versterking en integratie van dagelijkse zorg, onderzoek en innovatie. De beoogde activiteiten binnen dit programmathema hangen nauw samen met het Citrien programma 'Registratie aan de Bron’. Daar waar het accent bij Registratie aan de Bron ligt op semantiek, standaarden en de onderste lagen van de interoperabiliteitsniveaus zal het e-Health programma zich juist richten op gebruikersperspectieven, implicaties en condities voor inbedding in  zorgprocessen, verbinding door delen van ‘best practices’ en keuzestrategieën.
 

Doelstelling
Doel van het programmathema ‘digitale verbondenheid’ is om het ontsluiten en beschikbaar stellen van informatie te bevorderen. Om dit te bereiken zijn werkpakketten met bijbehorende doelstellingen opgesteld, hieronder genoemd onder de naam van de werkplaats:

1) UMC Portalen: het in kaart brengen van mogelijkheden en voorwaarden van de digitale portalen in alle umc’s waarmee medische gegevens aan patiënten beschikbaar kunnen worden gesteld en interactie met de zorgverlener kan worden ondersteund.
2) PGD kader 2020: doelmatige gegevensuitwisseling tussen de zorginformatiesystemen en het persoonlijk gezondheidsdossier te faciliteren. Speciale aandacht zal worden gegeven aan het ondersteunen van de doelstellingen in de Kamerbrief ‘ Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg’ van 2 juli 2014, Brief van de Minister en Staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de inzet van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën.
3) Integratie Data: ruimte voor verkenning van de mogelijkheden voor een Nederlandse variant van ‘The Blue Button’*, de integratie van digitale consument platformen en mogelijkheden tot integratie van data gegenereerd door draagbare technologie zoals Apple Health- en Researchkit voor het delen van gegevens worden verkend.
4) Digitaal Hergebruik: verkenning naar en uitwerking van voorwaarden voor herbruikbaarheid van (digitale bouwblokken van) apps en andere toepassingen vindt hier plaats. Een overlegstructuur en nauwe afstemming met het programma ‘Registratie aan de Bron’ wordt beoogd.
 

*"The Blue Button": Blue Button is een persoonlijk elektronisch patiëntendossier systeem in de Verenigde Staten.