Wireless vitals

Samenvatting

Aan het einde van dit project hebben we inzage in hoeverre achteruitgang van de vitale functies bij postoperatieve patiënten daadwerkelijk betrouwbaar kan worden opgepikt met (één van de) wearables. Tevens zullen uitkomsten van focusgroepen met patiënten en zorgverleners ons inzicht verschaffen in de randvoorwaarden om telemonitoring als veiligheidsvangnet te kunnen inzetten in het pad van ziekenhuis naar huis bij hoog-risico patiënten na een operatie. Het uiteindelijke doel is om vermijdbare complicaties optredend in het ziekenhuis of thuis na ontslag met behulp van telemonitoring zoveel mogelijk te voorkomen en het gevoel van veiligheid voor patiënten en diens omgeving daarbij te vergroten.

Achtergrond

Patiënten herstellende van een grote operatie lopen het risico op het ontwikkelen van postoperatieve complicaties op de verpleegafdeling of eenmaal thuis na ontslag. Bij grote buikchirurgie, of bijvoorbeeld bij patiënten met een oesophagus carcinoom die een buis maag operatie ondergaan is de kans op het ontwikkelen van complicaties relatief groot (> 20%). Symptomen van achteruitgang, zoals een verandering in de ademhaling, hartslag en/of bloeddruk worden te vaak veel te laat of helemaal niet herkend en gedetecteerd. Een van de problemen is het feit dat de intensiteit aan verpleegkundigen op de verpleegafdeling (te) laag is om alle patiënten continu in de gaten te houden en daarnaast vinden er slechts eenmaal per dienst handmatige controles plaats van de vitale functies. In de periode hiertussen is de patiënt niet bewaakt. Eenmaal thuis na ontslag worden vitale functies helemaal niet gemeten. Dit in tegenstelling tot de Intensive Care waar continue monitoring van vitale functies plaatsvindt en één verpleegkundige per patiënt de norm is.

Tegelijkertijd laten huidige technologische ontwikkelingen zien dat er vele mogelijkheden zijn om patiënten op afstand middels draadloze technieken te monitoren (zgn. ‘wearables’). Vroege herkenning van achteruitgang en behandeling van de ‘risicopatiënt’ kan daarmee niet alleen ziekenhuisopnames en een lange opnameduur maar ook mortaliteit voorkomen. Het voorkomen van de (ernstige gevolgen) van complicaties draagt ook bij aan verhoogde patiëntveiligheid en een verlichting van de sociale en economische burden voor de patiënt en diens omgeving. Bovendien stelt de slimme monitoring technologie de patiënt en diens mantelzorger in staat om meer regie te krijgen en zijn of haar zelfmanagement te vergroten wat op haar beurt een verbetering in kwaliteit van leven voor de patiënt zal geven.

Doelstelling

Doelen voor dit project:

  • Het achterhalen in hoeverre de huidige generatie ‘medical-grade’ wearables (‘slimme pleisters’ voor het meten van vitale functies) in staat zijn om betrouwbaar de vitale functies bij postoperatieve patiënten gedurende meerdere dagen te meten in vergelijking tot gevalideerde referentieapparatuur (data uit de wearables wordt vergeleken met een in te zetten referentiestandaard – een draagbare patiënten monitor welke gevalideerd is).
  • Inzicht verkrijgen in de mogelijk positieve en/of negatieve effecten van het op afstand monitoren van de patient (‘unintended consequences’)

Lange termijn doelen:

  • Het voorkomen óf reduceren van de consequenties van vermijdbare complicaties bij postoperatieve patiënten in het ziekenhuis of thuis na ontslag met behulp van telemonitoring;
  • Sneller herstel in eigen veilige thuisomgeving met telemonitoring als vangnet om de gevolgen van late complicaties in een vroeg stadium te vangen;
  • Reduceren van opnameduur, het aantal (IC) heropnames en mortaliteit;
  • Verbeteren kwaliteit van leven van patiëten en diens mantelzorger;
  • Het vergroten van het gevoel van veiligheid voor de patiënt en het stimuleren van actieve participatie en eigen regie (patient empowerment)

Onderzoeksopzet

Volgt

Beoogde resultaat

  • Uitkomsten van de grondige validatie van de wearables (technische & klinische validatie)
  • Inzage in hoeverre achteruitgang bij patienten daadwerkelijk wordt opgepikt door (één van de) wearables
  • Uitkomsten van focusgroepen/interviews met patienten en zorgverleners

Resultaten

Resultaten worden uitgewerkt in meerdere artikelen en hier geplaatst wanneer de elektronische versie gepubliceerd is. 

Filmpje